Andrew Tosh - Andrew Sings Tosh He Never Died (2004)


Andrew Tosh - Andrew Sings Tosh He Never Died (2004)
EAC Rip | FLAC (Image) +CUE, LOG | 435 MB | Covers Included
Reggae | Label: Paras Recordings | Catalog Number: PARASCD1

Andrew Tosh (born Carlos Andrew McIntosh, 19 June 1967 in Kingston, Jamaica), is a reggae singer and the son of Peter Tosh. He is the nephew of reggae singer Bunny Wailer, also an original member of The Wailers. Andrew has strong resemblance of his late father and like his father he rides the unicycle. In 2004, he recorded this album of songs by his father, Andrew Sings Tosh: He Never Died.


Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 16. ìàÿ 2011, 16:03

Andrew Tosh / Andrew Sings Tosh (He never died!)

Äèñêîâîä: HL-DT-STDVDRAM GE20NU10 Adapter: 5 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 667
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Âñòðîåííûé Win32-èíòåðôåéñ äëÿ Win NT/2000

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 384 kBit/s
Êà÷åñòâî : Âûñîêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:Program FilesExact Audio CopyFLACFLAC.EXE
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -6 -V -T "ARTIST=%a" -T "TITLE=%t" -T "ALBUM=%g" -T "DATE=%y" -T "TRACKNUMBER=%n" -T "GENRE=%m" -T "COMMENT=%e" %s -o %d


TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:59.48 | 0 | 22472
2 | 4:59.48 | 4:15.64 | 22473 | 41661
3 | 9:15.37 | 6:32.58 | 41662 | 71119
4 | 15:48.20 | 4:02.18 | 71120 | 89287
5 | 19:50.38 | 3:44.04 | 89288 | 106091
6 | 23:34.42 | 4:00.14 | 106092 | 124105
7 | 27:34.56 | 4:03.46 | 124106 | 142376
8 | 31:38.27 | 4:02.73 | 142377 | 160599
9 | 35:41.25 | 4:06.00 | 160600 | 179049
10 | 39:47.25 | 3:46.72 | 179050 | 196071
11 | 43:34.22 | 4:02.38 | 196072 | 214259
12 | 47:36.60 | 3:49.39 | 214260 | 231473
13 | 51:26.24 | 4:03.09 | 231474 | 249707
14 | 55:29.33 | 4:52.58 | 249708 | 271665
15 | 60:22.16 | 3:55.72 | 271666 | 289362


Õàðàêòåðèñòèêè äèàïàçîíà èçâëå÷åíèÿ è ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ

Âûáðàííûé äèàïàçîí

Èìÿ ôàéëà K:LosslessAndrew Tosh - Andrew Sings Tosh (He never died!).wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 96.6 %
Êà÷åñòâî äèàïàçîíà 100.0 %
CRC êîïèè D31F2064
Êîïèðîâàíèå... OK

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

Êîíåö îò÷¸òà


Tracklist:
01. Rastafari Is...
02. Coming in Hot
03. Buckingham Palace
04. Down Presser Man
05. You Can't Fool Me Again
06. The Letter
07. Legalize It
08. Burial
09. Babylon Queendom
10. Arise Black Man Arise
11. You Can't Blame the Youth
12. I Am That I Am
13. He Never Died
14. If I Did Know
15. Arise (instrumental)

All thanks goes to the original releaser!